Privacy Verklaring

1. Algemeen

Speyk Advocaten verzekert u de vertrouwelijke verwerking van de gegevens die u haar overmaakt of waartoe zij toegang heeft, in overeenstemming met de bepalingen van het beroepsgeheim en de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

2. Definities

Verantwoordelijke: de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals aangeduid in artikel 3.
Website: de website gehost onder www.speyk.be.
Gebruiker, u of uw: iedere natuurlijke persoon die op de website één of meerdere persoonsgegevens invoert.
Interactief gebruik: elk gebruik van de website waarbij u actief persoonsgegevens invoert op de website, al dan niet via een door u ingevuld elektronisch formulier.
Niet-interactief gebruik: elk gebruik dat niet als een interactief gebruik kan worden beschouwd.
Privacywet: de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, BS 18/03/1993 en alle navolgende wijzigingen en aanvullingen.

3. Toepasbaarheid

Elk bezoek aan en gebruik van de website gehost onder www.speyk.be (hierna de “website”) is onderworpen aan deze Privacyverklaring. Deze Privacyverklaring kan op elk ogenblik en zonder voorafgaande waarschuwing door Speyk Advocaten worden gewijzigd. Het is dan ook aanbevolen deze Privacyverklaring bij elk bezoek te consulteren.

4. Verantwoordelijke voor de verwerking

De website is eigendom van en wordt beheerd door Speyk Advocaten, een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een bvba, met zetel te 8000 BRUGGE, Gulden Vlieslaan 28 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0589.943.409.

U kan de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens bereiken per telefoon (+32 50 440 630) en per e-mail (info@speyk.be).

5. Verwerkte persoonsgegevens

Bij een louter niet-interactief gebruik van de website worden geen persoonsgegevens verwerkt in de zin van de Privacywet van 8 december 1992. De persoonsgegevens die u toch zou meedelen bij het interactief gebruik van de website, zoals het zich inschrijven op de nieuwsbrieven of het invullen van het contactformulier, worden wel verwerkt door Speyk Advocaten met het oog op het beheer van haar relatie met u, met inbegrip van het verzenden van nieuwsbrieven of enige andere communicatie om u op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen.

De persoonsgegevens worden verwerkt onder de vorm van een eenvoudige database waarin uw naam, adres en contactgegevens worden bijgehouden.

Door uw persoonsgegevens mee te delen, verklaart u zich onvoorwaardelijk akkoord met de verwerking van de door u ingevoerde persoonsgegevens.

6. Doeleinden van de verwerking

De verantwoordelijke verwerkt, afhankelijk van het al dan niet interactief gebruik dat door gebruiker wordt gemaakt, de via deze website verkregen persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

  • Communicatie met de gebruiker m.b.t. het kantoor, haar werkwijze of de door haar geleverde diensten;
  • Communicatie van nieuwsbrieven en –berichten;
  • Het beheer van het profiel van de gebruiker;

7. Ontvangers of categorieën van ontvangers van de gegevens

De verwerkte persoonsgegevens kunnen afhankelijk van de doeleinden van de verwerking aan de volgende ontvangers worden meegedeeld:

  • De gebruiker zelf;
  • De verantwoordelijke;

De verwerkte persoonsgegevens worden niet aan derden meegedeeld.

8. Recht van toegang, verbetering en verzet

U heeft als gebruiker het recht om kennis te krijgen van:

  1. Het al dan niet bestaan van verwerkingen betreffende uw persoonsgegevens;
  2. De concrete doeleinden van deze verwerkingen;
  3. De categorieën gegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben; en
  4. De categorieën ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt;

U kan als gebruiker de gegevens die over u werden verwerkt in begrijpelijke vorm opvragen, alsook beschikbare informatie over de oorsprong van die gegevens bekomen.

U heeft als gebruiker het recht om kosteloos verbeteringen aan te brengen of te doen aanbrengen aan alle persoonsgegevens die op u betrekking hebben.

Eenieder is bovendien gerechtigd om wegens zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen die verband houden met zijn bijzondere situatie, zich ertegen te verzetten dat hem betreffende gegevens het voorwerp van een verwerking vormen, behalve wanneer de rechtmatigheid van de verwerking gesteund is op de in artikel 5, b) en c) van de Privacywet bedoelde redenen. Indien de persoonsgegevens verkregen worden met het oog op direct marketing mag de betrokkene zich kosteloos en zonder enige motivering tegen de voorgenomen verwerking van hem betreffende persoonsgegevens verzetten.

Wenst u als gebruiker één of meerdere van uw rechten uit te oefenen, dan dient u uw identiteit te bewijzen en uw gedagtekend en ondertekend verzoek te richten aan Speyk Advocaten, hetzij per post, fax of e-mail.