U en

Uw familie

Uw Vermogen

Uw Bedrijf

U leeft graag, en liefst lang en in goede omstandigheden. We willen u daarin bijstaan, niet enkel in tijden van zonneschijn, maar ook bij dreigend onweer. Dan trekken we graag de paraplu die we voor u gemaakt hebben open...
In uw privésfeer komt u diverse uitdagingen tegen, die we met passend advies helpen voorzien, en in elk geval mee tot een goed einde willen helpen brengen.

Meer info

Uw vermogen wordt dagdagelijks geconfronteerd met heel wat uitdagingen. U wenst Uw vermogen adequaat op te bouwen en te beheren en anderzijds ook zo goed als mogelijk te beschermen.

Met een passend advies en correcte bijstand, helpen wij U graag Uw vermogen op te bouwen, zoveel als mogelijk te vrijwaren voor geschillen en optimaal bij te staan mochten zich finaal toch nog problemen voordoen die gerechtelijke bijstand vereisen.

Op onderhandelde wijze indien mogelijk, via gerechtelijke weg indien nodig.

Meer info

Ook in Uw professioneel leven wordt u dagdagelijks geconfronteerd met heel wat uitdagingen. De oprichting en werking van Uw vennootschap, hulp bij Uw contracten en projecten, bijstand bij schadegevallen of een gedegen debiteurenbeheer: met een passend advies en correcte, efficiënte bijstand, helpen wij U graag de zorgen weg te nemen zodat U zich kan focussen op uw kerntaak.

Op onderhandelde wijze indien mogelijk, via gerechtelijke weg indien nodig.

Meer info

Blogberichten

10 december 2018

NIEUWE WET OP APPARTEMENTSMEDE-EIGENDOM MAAKT AANSTELLING VOORLOPIGE BEWINDVOERDER MOGELIJK

Met de nieuwe wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenbeslechting is heel wat gewijzigd aan de regels inzake appartementsmede-eigendom.

Deze wijzigingen zijn het gevolg van en maatschappelijke tendens waarbij sedert enkele jaren steeds meer appartementen en steeds grotere projecten worden gerealiseerd.

De laatste wijzigingen dateren alweer van 2 juni 2010 die aanpassingen invoerde met betrekking tot de wet van 30 juni 1994.

De nieuwe wet is gesteund op vier krachtlijnen: flexibilisering in de werking van de vereniging van mede-eigenaars en haar organen, optimalisering van de efficiëntie, herbalancering binnen de mede-eigendom en verduidelijkt de wet op een aantal punten.

De algemene beginselen vervat in artikel 557-2 Burgerlijk Wetboek blijven onverminderd van kracht maar enkele nieuwigheden verdienen onze aandacht.

17 november 2018

NIEUW APPARTEMENTSRECHT – VANAF 1 JANUARI 2019: VERPLICHT AANLEGGEN VAN EEN RESERVEKAPITAAL BINNEN DE VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS

Zoals in ons blogbericht dd. 25/08/2018 reeds aangehaald treedt op 1 januari 2019 het nieuwe appartementsrecht in werking.

In deze blog willen wij dan ook van de gelegenheid gebruik maken om wat dieper in te gaan op één specifiek artikel, namelijk het gewijzigde artikel 577-5, §3 van het Burgerlijk Wetboek, dat meer concreet voorziet in de verplichte aanleg van een reservekapitaal.

10 november 2018

DE INVLOED VAN HET FAILLISSEMENT EN DE GERECHTELIJKE REORGANISATIE OP DE HYPOTHEEK

Wanneer men geconfronteerd wordt met een faillissement of een gerechtelijke reorganisatie is men heel vaak de pineut, ongeacht of men schuldenaar dan wel schuldeiser is.

Toch zijn er schuldeisers die zich in dergelijke situaties toch nog steeds in een meer “bevoorrechte positie” bevinden, namelijk wanneer zij beschikken over een extra voordeel zoals bv. een voorrecht of een hypotheek. Men noemt deze voordelen “zakelijke rechten” aangezien zij betrekking hebben op een zaak.

In het kader van een faillissement of een gerechtelijke reorganisatie kan het dus zeer interessant zijn om te beschikken over bv. een hypotheek maar de vraag stelt zich of het wel zo gemakkelijk is als het lijkt.

Kan men zomaar en eender wanneer een hypotheek vestigen, een hypotheek inschrijven of een hypothecaire volmacht (laten) omzetten wanneer men geconfronteerd wordt met een faillissement of een gerechtelijke reorganisatie van een ander?

Wij leggen het hier graag kort voor u uit…

3 november 2018

DE OUDERSCHAPSREGELING VOOR UW KIND: WAT MAG U NIET VERGETEN?

U bent de vader of moeder van een kind. U bent gehuwd, wettelijk samenwonend of feitelijk samenwonend, maar wordt geconfronteerd met het einde van de relatie met uw partner. De (echt)scheiding, de vereffening en verdeling van uw goederen en vermogen dringen zich op, maar wat nu met uw kinderen? Jullie blijven namelijk samen ouders van jullie kind…