U en

Uw familie

Uw Vermogen

Uw Bedrijf

U leeft graag, en liefst lang en in goede omstandigheden. We willen u daarin bijstaan, niet enkel in tijden van zonneschijn, maar ook bij dreigend onweer. Dan trekken we graag de paraplu die we voor u gemaakt hebben open...
In uw privésfeer komt u diverse uitdagingen tegen, die we met passend advies helpen voorzien, en in elk geval mee tot een goed einde willen helpen brengen.

Meer info

Uw vermogen wordt dagdagelijks geconfronteerd met heel wat uitdagingen. U wenst Uw vermogen adequaat op te bouwen en te beheren en anderzijds ook zo goed als mogelijk te beschermen.

Met een passend advies en correcte bijstand, helpen wij U graag Uw vermogen op te bouwen, zoveel als mogelijk te vrijwaren voor geschillen en optimaal bij te staan mochten zich finaal toch nog problemen voordoen die gerechtelijke bijstand vereisen.

Op onderhandelde wijze indien mogelijk, via gerechtelijke weg indien nodig.

Meer info

Ook in Uw professioneel leven wordt u dagdagelijks geconfronteerd met heel wat uitdagingen. De oprichting en werking van Uw vennootschap, hulp bij Uw contracten en projecten, bijstand bij schadegevallen of een gedegen debiteurenbeheer: met een passend advies en correcte, efficiënte bijstand, helpen wij U graag de zorgen weg te nemen zodat U zich kan focussen op uw kerntaak.

Op onderhandelde wijze indien mogelijk, via gerechtelijke weg indien nodig.

Meer info

Blogberichten

17 januari 2019

Erfovereenkomsten Deel 2 – De generatiesprong: een erfovereenkomst van inbreng ten behoeve van een derde

We lieten u in het nieuwsbericht “Erfovereenkomsten Deel 1” al kort kennismaken met het principe van de erfovereenkomst en schetsten u reeds het verschil tussen familiale erfovereenkomsten en punctuele erfovereenkomsten. Vandaag gaan we in deel 2 dieper in op de generatiesprong als punctuele erfovereenkomst. Interessant voor diegenen die bij de planning van de nalatenschap een deel ervan op interessante wijze richting de kleinkinderen willen laten gaan.

9 januari 2019

Erfovereenkomsten Deel 1 – Algemeen

We hadden het met u in onze eerdere nieuwsberichten al over de nieuwe erfwet die sinds 1 september 2018 in werking is getreden en die diverse wijzigingen aan het erfrecht heeft aangebracht, zoals onder meer de belangrijke wijziging aan de verdeling van het beschikbaar deel en de erfrechtelijke reserve in geval van het openvallen van een nalatenschap.

Een andere, meer specifieke, wijziging ten aanzien van het oud erfrecht betreft het ‘opheffen’ van het verbod op erfovereenkomsten.

24 december 2018

NIEUWE VERPLICHTINGEN VOOR DE SYNDICUSOVEREENKOMST

Het dagelijkse beheer van de mede-eigendom wordt gevoerd door de syndicus. Hij voert de beslissingen van de algemene vergadering uit en beheert het geld.

Vanaf 1 januari 2019 zullen nieuwe mandaten of ingeval van verlenging van het bestaande mandaat van de syndicus moeten voorzien in een schriftelijke overeenkomst omtrent de taken en de vergoedingen die toekomen aan de syndicus (art. 577-8, §1, tweede lid Burgerlijk Wetboek).

Deze overeenkomst zal thans een lijst moeten bevatten van de forfaitaire prestaties en een lijst van aanvullende buitengewone prestaties en de daaraan verbonden vergoedingen. Wij kunnen u alvast meegeven dat het maandelijks forfait doorgaans neerkomt op 20,00 à 25,00 euro per maand per entiteit.

10 december 2018

NIEUWE WET OP APPARTEMENTSMEDE-EIGENDOM MAAKT AANSTELLING VOORLOPIGE BEWINDVOERDER MOGELIJK

Met de nieuwe wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenbeslechting is heel wat gewijzigd aan de regels inzake appartementsmede-eigendom.

Deze wijzigingen zijn het gevolg van en maatschappelijke tendens waarbij sedert enkele jaren steeds meer appartementen en steeds grotere projecten worden gerealiseerd.

De laatste wijzigingen dateren alweer van 2 juni 2010 die aanpassingen invoerde met betrekking tot de wet van 30 juni 1994.

De nieuwe wet is gesteund op vier krachtlijnen: flexibilisering in de werking van de vereniging van mede-eigenaars en haar organen, optimalisering van de efficiëntie, herbalancering binnen de mede-eigendom en verduidelijkt de wet op een aantal punten.

De algemene beginselen vervat in artikel 557-2 Burgerlijk Wetboek blijven onverminderd van kracht maar enkele nieuwigheden verdienen onze aandacht.

17 november 2018

NIEUW APPARTEMENTSRECHT – VANAF 1 JANUARI 2019: VERPLICHT AANLEGGEN VAN EEN RESERVEKAPITAAL BINNEN DE VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS

Zoals in ons blogbericht dd. 25/08/2018 reeds aangehaald treedt op 1 januari 2019 het nieuwe appartementsrecht in werking.

In deze blog willen wij dan ook van de gelegenheid gebruik maken om wat dieper in te gaan op één specifiek artikel, namelijk het gewijzigde artikel 577-5, §3 van het Burgerlijk Wetboek, dat meer concreet voorziet in de verplichte aanleg van een reservekapitaal.