Samenvatting Algemene Voorwaarden

  1. Speyk. Advocaten is een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een bvba, met zetel te 8000 Brugge, Gulden Vlieslaan 28 en met ondernemingsnummer 0589.943.409.
  2. De advocaten verbonden aan Speyk. Advocaten verrichten hun diensten in naam en voor rekening van Speyk. Advocaten. Speyk. Advocaten is dan ook de enige contractspartij van de Cliënt voor iedere dienstverlening uitgevoerd door haar advocaat-vennoot, advocaten-medewerkers en advocaten-stagiairs.Alle advocaten verbonden aan Speyk. Advocaten zijn advocaat in België en zijn ingeschreven bij de Orde van Advocaten te Brugge. De advocaten zijn onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en aan de reglementen van de Orde van Advocaten te Brugge.
  3. Onderstaande algemene voorwaarden (waarvan huidig extract een samenvatting uitmaakt) zijn van toepassing op elke dienstverlening van Speyk. Advocaten aan de Cliënt. De  Cliënt erkent uitdrukkelijk deze algemene voorwaarden te aanvaarden door het verlenen van mandaat aan Speyk. Advocaten. In geval van tegenstrijdigheid tussen huidige samenvatting en de algemene voorwaarden, prevaleren onderstaande ruimere algemene voorwaarden.
  4. Speyk. Advocaten streeft een optimale dienstverlening na waarbij het engagement van een middelenverbintenis wordt aangenomen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders afgesproken. Niettemin is Speyk. Advocaten evenals de individuele advocaten-medewerkers voor gebeurlijke schadegevallen verzekerd in het kader van de collectieve polis beroepsaansprakelijkheid onderschreven door de balie te Brugge. Meer informatie omtrent deze verzekering en de impact ervan op onze maximale gehoudenheid kunt u vinden in artikel 7 van de onderstaande algemene voorwaarden. Een samenvatting van de verzekeringsvoorwaarden kan U ook terugvinden in het hieronder afzonderlijk consulteerbare verzekeringsattest.
  5. Het ereloon en de onkosten zijn begroot- en betaalbaar conform art. 8 en 9 van de algemene voorwaarden.  Speyk. Advocaten heeft het recht om een conventionele intrest van 10%/jaar aan te rekenen vanaf de vervaldatum van de factuur tot op de datum van de volledige betaling, naast een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het laattijdig betaalde bedrag vanaf het eerste herinneringsschrijven. In geval van niet betaling van de ereloon- en kostenstaten is Speyk. Advocaten ook gerechtigd haar verdere werkzaamheden op te schorten.
  6. In geval van geschillen voortvloeiend uit huidige overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing, en zijn uitsluitend de Rechtbanken van het Arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Brugge bevoegd, onverminderd het recht in hoofde van Speyk. Advocaten om de procedure in te leiden voor de Rechtbanken bevoegd voor de woonplaats/zetel van de Cliënt.

 

Volledige Algemene Voorwaarden downloaden    Speyk Verzekeringsattest