Blogberichten

2 maart 2019

HET GEWIJZIGD HUWELIJKSVERMOGENSRECHT : WAT MOET U WETEN?

We hadden het met u in vorige blogberichten al enkele keren over het nieuwe erfrecht en de wijzigende bepalingen die op dat vlak in werking traden op 1 september 2018. De wetgever heeft deze zomer echter niet stilgezeten en niet alleen op het vlak van het erfrecht veranderde veel, maar ook op het vlak van het huwelijksvermogensrecht. Bij de Wet van 22 juli 2018 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en diverse andere bepalingen wat het huwelijksvermogensrecht betreft en tot wijziging van de wet van 31 juli 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en tot wijziging van diverse bepalingen ter zake werden enkele belangrijke wijzigingen aangebracht aan het huwelijksvermogensrecht, die evenzeer in werking traden op 1 september 2018, en die we u niet wensen te onthouden.

26 februari 2019

HET NIEUWE VLAAMSE WONINGHUURDECREET : WAT U MOET ONTHOUDEN BIJ HUURBETWISTINGEN

Vanaf 1 januari 2019 geldt het nieuwe Vlaamse Woninghuurdecreet voor de nieuwe afgesloten huurcontracten. Voor de huurovereenkomsten gesloten vóór 1 januari 2019, blijft de federale huurwet onverminderd gelden.

In artikelen 43 e.v. van het Vlaamse Woninghuurdecreet zijn een aantal specifieke bepalingen opgenomen omtrent betwistingen die zich kunnen voordoen. De Vrederechter van de plaats waar het onroerend goed is gelegen, is bevoegd om kennis te nemen van de vordering ongeacht het bedrag van de vordering inzake het geschil aangaande de huurovereenkomst, alsook de daarmee samenhangende vorderingen.

23 januari 2019

DE KRAAKWET: UITDRIJVING NIET ALLEEN VOOR ONBEWOONDE PANDEN

De wet van 18 oktober 2017 ofwel “Kraakwet” voorziet voortaan in de strafbaarstelling van het kraken van zowel bewoonde als onbewoonde panden. Deze wetswijziging drong zich op in navolging van de Gentse problematiek vorig jaar waarbij twee keer een woning werd gekraakt waarvan de eigenaars beweerden dat ze ‘bewoond’ was. Aangezien er geen wettelijk kader voorhanden was voor bewoonde panden, kon de politie de krakers niet zomaar op straat zetten. De Kraakwet is sinds 16 november 2017 van kracht en reeds meermaals ingeroepen.

Niet enkel werd het kraken van een (on)bewoonde woning, garage of ander onroerend goed thans strafbaar, ook werd de burgerlijke procedure om deze personen uit huis te zetten verbeterd.

17 januari 2019

Erfovereenkomsten Deel 2 – De generatiesprong: een erfovereenkomst van inbreng ten behoeve van een derde

We lieten u in het nieuwsbericht “Erfovereenkomsten Deel 1” al kort kennismaken met het principe van de erfovereenkomst en schetsten u reeds het verschil tussen familiale erfovereenkomsten en punctuele erfovereenkomsten. Vandaag gaan we in deel 2 dieper in op de generatiesprong als punctuele erfovereenkomst. Interessant voor diegenen die bij de planning van de nalatenschap een deel ervan op interessante wijze richting de kleinkinderen willen laten gaan.

9 januari 2019

Erfovereenkomsten Deel 1 – Algemeen

We hadden het met u in onze eerdere nieuwsberichten al over de nieuwe erfwet die sinds 1 september 2018 in werking is getreden en die diverse wijzigingen aan het erfrecht heeft aangebracht, zoals onder meer de belangrijke wijziging aan de verdeling van het beschikbaar deel en de erfrechtelijke reserve in geval van het openvallen van een nalatenschap.

Een andere, meer specifieke, wijziging ten aanzien van het oud erfrecht betreft het ‘opheffen’ van het verbod op erfovereenkomsten.

24 december 2018

NIEUWE VERPLICHTINGEN VOOR DE SYNDICUSOVEREENKOMST

Het dagelijkse beheer van de mede-eigendom wordt gevoerd door de syndicus. Hij voert de beslissingen van de algemene vergadering uit en beheert het geld.

Vanaf 1 januari 2019 zullen nieuwe mandaten of ingeval van verlenging van het bestaande mandaat van de syndicus moeten voorzien in een schriftelijke overeenkomst omtrent de taken en de vergoedingen die toekomen aan de syndicus (art. 577-8, §1, tweede lid Burgerlijk Wetboek).

Deze overeenkomst zal thans een lijst moeten bevatten van de forfaitaire prestaties en een lijst van aanvullende buitengewone prestaties en de daaraan verbonden vergoedingen. Wij kunnen u alvast meegeven dat het maandelijks forfait doorgaans neerkomt op 20,00 à 25,00 euro per maand per entiteit.

10 december 2018

NIEUWE WET OP APPARTEMENTSMEDE-EIGENDOM MAAKT AANSTELLING VOORLOPIGE BEWINDVOERDER MOGELIJK

Met de nieuwe wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenbeslechting is heel wat gewijzigd aan de regels inzake appartementsmede-eigendom.

Deze wijzigingen zijn het gevolg van en maatschappelijke tendens waarbij sedert enkele jaren steeds meer appartementen en steeds grotere projecten worden gerealiseerd.

De laatste wijzigingen dateren alweer van 2 juni 2010 die aanpassingen invoerde met betrekking tot de wet van 30 juni 1994.

De nieuwe wet is gesteund op vier krachtlijnen: flexibilisering in de werking van de vereniging van mede-eigenaars en haar organen, optimalisering van de efficiëntie, herbalancering binnen de mede-eigendom en verduidelijkt de wet op een aantal punten.

De algemene beginselen vervat in artikel 557-2 Burgerlijk Wetboek blijven onverminderd van kracht maar enkele nieuwigheden verdienen onze aandacht.

1 2 3 9