Blogberichten

10 april 2019

Het bewind – versie 2.0: vereenvoudiging en informatisering

Het bewind zoals het nu bestaat: de Wet van 17 maart 2013

De Wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, in werking getreden op 01 september 2014 hervormde de toen bestaande onbekwaamheidsstatuten ingrijpend.

Voorheen had u verschillende beschermingsstatuten zoals het “voorlopig bewind“, de “verlengde minderjarigheid“, de “gerechtelijke onbekwaamverklaring” en de “bijstand door een gerechtelijk raadsman“. De Wet bracht ze samen in één nieuw beschermingsstatuut voor wilsonbekwame personen: het “bewind“, in de volksmond echter – onterecht – nog vaak “voorlopig bewind” genoemd.

Vijf jaar later is het tijd voor een nieuwe modernisering en informatisering.

2 april 2019

YOU’VE GOT MAIL: DE OPKOMST VAN DE ELEKTRONISCHE FACTUUR

Natuurlijk kreeg U ze ook al: elektronische facturen in uw mailbox vervangen zeer snel de exemplaren per post. Maar wat is nu de draagwijdte van dergelijke elektronische factuur? Is deze gelijkwaardig aan een papieren factuur? Gelden hiervoor dezelfde voorwaarden? In dit blogbericht enkele praktische antwoorden op tal van uw vragen.

2 maart 2019

HET GEWIJZIGD HUWELIJKSVERMOGENSRECHT : WAT MOET U WETEN?

We hadden het met u in vorige blogberichten al enkele keren over het nieuwe erfrecht en de wijzigende bepalingen die op dat vlak in werking traden op 1 september 2018. De wetgever heeft deze zomer echter niet stilgezeten en niet alleen op het vlak van het erfrecht veranderde veel, maar ook op het vlak van het huwelijksvermogensrecht. Bij de Wet van 22 juli 2018 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en diverse andere bepalingen wat het huwelijksvermogensrecht betreft en tot wijziging van de wet van 31 juli 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en tot wijziging van diverse bepalingen ter zake werden enkele belangrijke wijzigingen aangebracht aan het huwelijksvermogensrecht, die evenzeer in werking traden op 1 september 2018, en die we u niet wensen te onthouden.

26 februari 2019

HET NIEUWE VLAAMSE WONINGHUURDECREET : WAT U MOET ONTHOUDEN BIJ HUURBETWISTINGEN

Vanaf 1 januari 2019 geldt het nieuwe Vlaamse Woninghuurdecreet voor de nieuwe afgesloten huurcontracten. Voor de huurovereenkomsten gesloten vóór 1 januari 2019, blijft de federale huurwet onverminderd gelden.

In artikelen 43 e.v. van het Vlaamse Woninghuurdecreet zijn een aantal specifieke bepalingen opgenomen omtrent betwistingen die zich kunnen voordoen. De Vrederechter van de plaats waar het onroerend goed is gelegen, is bevoegd om kennis te nemen van de vordering ongeacht het bedrag van de vordering inzake het geschil aangaande de huurovereenkomst, alsook de daarmee samenhangende vorderingen.

23 januari 2019

DE KRAAKWET: UITDRIJVING NIET ALLEEN VOOR ONBEWOONDE PANDEN

De wet van 18 oktober 2017 ofwel “Kraakwet” voorziet voortaan in de strafbaarstelling van het kraken van zowel bewoonde als onbewoonde panden. Deze wetswijziging drong zich op in navolging van de Gentse problematiek vorig jaar waarbij twee keer een woning werd gekraakt waarvan de eigenaars beweerden dat ze ‘bewoond’ was. Aangezien er geen wettelijk kader bestond voor bewoonde panden, kon de politie de krakers niet zomaar op straat zetten. De Kraakwet is sinds 16 november 2017 van kracht en intussen reeds meermaals ingeroepen.

Niet enkel werd het kraken van een (on)bewoonde woning, garage of ander onroerend goed strafbaar, de burgerlijke procedure om deze personen uit huis te zetten is verbeterd.

17 januari 2019

Erfovereenkomsten Deel 2 – De generatiesprong: een erfovereenkomst van inbreng ten behoeve van een derde

We lieten u in het nieuwsbericht “Erfovereenkomsten Deel 1” al kort kennismaken met het principe van de erfovereenkomst en schetsten u reeds het verschil tussen familiale erfovereenkomsten en punctuele erfovereenkomsten. Vandaag gaan we in deel 2 dieper in op de generatiesprong als punctuele erfovereenkomst. Interessant voor diegenen die bij de planning van de nalatenschap een deel ervan op interessante wijze richting de kleinkinderen willen laten gaan.

9 januari 2019

Erfovereenkomsten Deel 1 – Algemeen

We hadden het met u in onze eerdere nieuwsberichten al over de nieuwe erfwet die sinds 1 september 2018 in werking is getreden en die diverse wijzigingen aan het erfrecht heeft aangebracht, zoals onder meer de belangrijke wijziging aan de verdeling van het beschikbaar deel en de erfrechtelijke reserve in geval van het openvallen van een nalatenschap.

Een andere, meer specifieke, wijziging ten aanzien van het oud erfrecht betreft het ‘opheffen’ van het verbod op erfovereenkomsten.

1 2 3 4 10