Blogberichten

24 december 2018

NIEUWE VERPLICHTINGEN VOOR DE SYNDICUSOVEREENKOMST

Het dagelijkse beheer van de mede-eigendom wordt gevoerd door de syndicus. Hij voert de beslissingen van de algemene vergadering uit en beheert het geld.

Vanaf 1 januari 2019 zullen nieuwe mandaten of ingeval van verlenging van het bestaande mandaat van de syndicus moeten voorzien in een schriftelijke overeenkomst omtrent de taken en de vergoedingen die toekomen aan de syndicus (art. 577-8, §1, tweede lid Burgerlijk Wetboek).

Deze overeenkomst zal thans een lijst moeten bevatten van de forfaitaire prestaties en een lijst van aanvullende buitengewone prestaties en de daaraan verbonden vergoedingen. Wij kunnen u alvast meegeven dat het maandelijks forfait doorgaans neerkomt op 20,00 à 25,00 euro per maand per entiteit.

10 december 2018

NIEUWE WET OP APPARTEMENTSMEDE-EIGENDOM MAAKT AANSTELLING VOORLOPIGE BEWINDVOERDER MOGELIJK

Met de nieuwe wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenbeslechting is heel wat gewijzigd aan de regels inzake appartementsmede-eigendom.

Deze wijzigingen zijn het gevolg van en maatschappelijke tendens waarbij sedert enkele jaren steeds meer appartementen en steeds grotere projecten worden gerealiseerd.

De laatste wijzigingen dateren alweer van 2 juni 2010 die aanpassingen invoerde met betrekking tot de wet van 30 juni 1994.

De nieuwe wet is gesteund op vier krachtlijnen: flexibilisering in de werking van de vereniging van mede-eigenaars en haar organen, optimalisering van de efficiëntie, herbalancering binnen de mede-eigendom en verduidelijkt de wet op een aantal punten.

De algemene beginselen vervat in artikel 557-2 Burgerlijk Wetboek blijven onverminderd van kracht maar enkele nieuwigheden verdienen onze aandacht.

17 november 2018

NIEUW APPARTEMENTSRECHT – VANAF 1 JANUARI 2019: VERPLICHT AANLEGGEN VAN EEN RESERVEKAPITAAL BINNEN DE VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS

Zoals in ons blogbericht dd. 25/08/2018 reeds aangehaald treedt op 1 januari 2019 het nieuwe appartementsrecht in werking.

In deze blog willen wij dan ook van de gelegenheid gebruik maken om wat dieper in te gaan op één specifiek artikel, namelijk het gewijzigde artikel 577-5, §3 van het Burgerlijk Wetboek, dat meer concreet voorziet in de verplichte aanleg van een reservekapitaal.

10 november 2018

DE INVLOED VAN HET FAILLISSEMENT EN DE GERECHTELIJKE REORGANISATIE OP DE HYPOTHEEK

Wanneer men geconfronteerd wordt met een faillissement of een gerechtelijke reorganisatie is men heel vaak de pineut, ongeacht of men schuldenaar dan wel schuldeiser is.

Toch zijn er schuldeisers die zich in dergelijke situaties toch nog steeds in een meer “bevoorrechte positie” bevinden, namelijk wanneer zij beschikken over een extra voordeel zoals bv. een voorrecht of een hypotheek. Men noemt deze voordelen “zakelijke rechten” aangezien zij betrekking hebben op een zaak.

In het kader van een faillissement of een gerechtelijke reorganisatie kan het dus zeer interessant zijn om te beschikken over bv. een hypotheek maar de vraag stelt zich of het wel zo gemakkelijk is als het lijkt.

Kan men zomaar en eender wanneer een hypotheek vestigen, een hypotheek inschrijven of een hypothecaire volmacht (laten) omzetten wanneer men geconfronteerd wordt met een faillissement of een gerechtelijke reorganisatie van een ander?

Wij leggen het hier graag kort voor u uit…

3 november 2018

DE OUDERSCHAPSREGELING VOOR UW KIND: WAT MAG U NIET VERGETEN?

U bent de vader of moeder van een kind. U bent gehuwd, wettelijk samenwonend of feitelijk samenwonend, maar wordt geconfronteerd met het einde van de relatie met uw partner. De (echt)scheiding, de vereffening en verdeling van uw goederen en vermogen dringen zich op, maar wat nu met uw kinderen? Jullie blijven namelijk samen ouders van jullie kind… 

24 september 2018

ALERT : VEREENVOUDIGDE INVORDERINGSPROCEDURE NU OOK IN HET BUITENLAND MOGELIJK

In onze blog van 22/06/2016 informeerden we u over de inwerkingtreding van de vereenvoudigde invorderingsprocedure van onbetwiste geldschulden ten aanzien van professionelen, ook wel de IOS-procedure of CROS-procedure genoemd.

Dankzij deze procedure kan na tussenkomst van een advocaat op versnelde wijze via een betekening van Gerechtsdeurwaarder een uitvoerbare titel worden bekomen zonder tussenkomst van een Rechtbank.

Hoewel deze procedure goedkoper en vaak veel sneller is als alternatief van een procedure voor de Rechtbank, had deze tot nu toe het grote nadeel dat ze enkel tussen professionelen kon worden gevoerd die in België een inschrijving in de kruispuntbank van de ondernemingen hebben genomen, waardoor deze invorderingsprocedure niet bruikbaar was voor het buitenland.

Vanaf 1 oktober komt daar verandering in, en kan dit ook ten aanzien van professionelen in enkele andere Europese landen.

3 september 2018

UPDATE: WIJZIGING DATUM VAN INWERKINGTREDING VLAAMSE WONINGHUURDECREET

Zoals in onze vorige blogposten van 7 september 2017, 28 februari 2018 en 14 maart 2018 aangekondigd is er een nieuwe huurwetgeving in aantocht.

Aanvankelijk werd verwacht dat deze al in werking zou treden op 1 september 2018 maar na advies van de Raad van State heeft de Vlaamse Regering bij de definitieve goedkeuring van het ontwerpdecreet op 18 mei 2018 de datum van inwerkingtreding uitgesteld tot 1 januari 2019.

1 2 3 4 5 10