WONINGKWALITEITSBEWAKING IN VLAANDEREN: ONTBREKEN VAN DAKISOLATIE EN DUBBELE BEGLAZING IN BEPAALDE GEVALLEN NIET MEER GESANCTIONEERD

“Belgen hebben een baksteen in hun maag”: het is een algemeen gekende uitspraak en anno 2019 lijkt deze baksteen steviger dan ooit aanwezig in de maag van vele Belgen. Wonen en woningkwaliteitsbewaking in de strijd tegen huisjesmelkers is dan ook een hot topic én een grote bezorgdheid van onze Vlaamse regering. Het recht op behoorlijke huisvesting is immers een grondrecht en maakt deel uit van het recht op een menswaardig bestaan. Het is dan ook niet verwonderlijk dat onze Vlaamse politici hier veel aandacht aan besteden.

We informeerden u in een vorige blog over de toen nieuwe dakisolatienorm van 1 januari 2015. Toen vertelden wij u dat tegen 2020 alle daken van zowel woningen als huurwoningen, die voor 1 januari 2006 aangesloten zijn op het elektriciteitsnet, geïsoleerd moesten zijn. Dit kan zeer verregaande gevolgen hebben voor de Vereniging van Mede-eigenaars (hierna: VME), de mede-eigenaars zelf en de huurders van appartementen in Vlaanderen.

Met de meet van 2020 in zicht zijn toch enkele zaken aan het veranderen…

Nieuw Besluit Vlaamse Regering van 24 mei 2019

Op 24 mei 2019 heeft de Vlaamse regering het nieuwe besluit over Woningkwaliteitsbewaking goedgekeurd. Dit besluit zorgt onder bepaalde voorwaarden voor soepelere vereisten van dakisolatie en dubbele beglazing.

Dakisolatienorm

Wanneer het dak van uw woning niet geïsoleerd is, worden sinds 01/01/2015 strafpunten toegekend door de Vlaamse Wooninspectie wanneer men uw woning controleert. Dit geldt niet voor kamers. Afhankelijk van de ernst van de inbreuk kan u dit 1,3,9 of zelfs 15 strafpunten opleveren.

De sanctionering van de dakisolatienorm werd in de praktijk geleidelijk aan ingevoerd, waarbij door de jaren heen en zwaarder gevolg gegeven werd aan de niet-naleving.

Opgemerkt dient te worden dat een gebrek aan het naleven van deze dakisolatienorm vanaf 1 januari 2020 alleen reeds zou volstaan om een ongeschiktheidsbeoordeling van uw woning uit te lokken.

Nieuw is het feit dat aan de energieprestatievereiste van dakisolatie vanaf 1 januari 2020 voldaan kan worden met een bewijs van voldoende energiezuinigheid. Hoe kunt u dit bewijzen? Eenvoudig, namelijk wanneer u het EPC (energieprestatiecertificaat) van uw woning met een energiescore gelijk aan of lager dan 600 voor open bebouwing, 550 voor half open bebouwing, 450 voor gesloten bebouwing en 400 voor een appartement, kunt voorleggen. In deze gevallen kent men geen strafpunten toe wanneer uw dak niet geïsoleerd is.

Dubbele beglazing

Bovendien moeten tegen 2020 de ramen van zowel kamers als zelfstandige woningen minstens over dubbel glas beschikken. Ook hier wordt er met strafpunten gewerkt: vanaf 1 januari 2020 worden er 3 strafpunten toegekend wanneer er dubbel glas ontbreekt in één raam van een woonlokaal of badkamer en 9 strafpunten bij afwezigheid van dubbel glas in meerdere ramen. Vanaf 1 januari 2023 zal het ontbreken van dubbele beglazing in meerdere ramen in principe leiden tot het ongeschikt verklaren van uw woning.

Ook hier geldt dat er vanaf 1 januari 2021 de afwezigheid van dubbele beglazing geen aanleiding meer zal geven tot het vaststellen van een gebrek indien de EPC van de woning een energiescore vermeldt gelijk aan of lager dan 600 voor een open bebouwing, 550 voor een half open bebouwing, 450 voor een gesloten bebouwing en 400 voor een appartement.

De belangrijkste vernieuwing van het Besluit van 24 mei 2019

De belangrijkste nieuwigheden zijn:

  • De drie modellen van technische verslagen werden aangepast aan de drie nieuwe categorieën van gebreken in de Vlaamse Wooncode.
  • Het technisch handboek blijft een praktisch hulpinstrument, maar krijgt wel de vorm van een ministerieel besluit en wordt dus juridisch afdwingbaar.
  • Steden en gemeenten kunnen zelf de nieuwe waarschuwingsprocedure toepassen waar die naar hun oordeel het meeste kans op succes heeft.
  • Aan de energieprestatievereisten (dakisolatie en dubbel glas) kan men ook voldoen met een bewijs van voldoende energiezuinigheid (EPC). Voor dakisolatie geldt deze maatregel vanaf 1 januari 2020.
  • De maximale vergoedingen die gemeenten kunnen aanrekenen bij afgifte van een conformiteitsattest worden opgetrokken en zijn voortaan geïndexeerd. De gemeente kan nu een vergoeding vragen voor het conformiteitsonderzoek in plaats van bij de afgifte van het document.
  • Het register voor herstelvorderingen en de verzegelingsprocedure worden nader uitgewerkt.

Een gewaarschuwd man/vrouw…

Zoals we u in onze vorige blog over dit onderwerp reeds vertelden is het verhuren van ongeschikte of onbewoonbare woningen strafbaar met een geldboete en/of gevangenisstraf, terwijl een dergelijke woning ook wordt opgenomen in de Vlaamse Inventaris van Verwaarlozing, Ongeschiktheid en Onbewoonbaarheid (VIVOO), met alle gevolgen vandien.

Ook appartementseigenaars dienen op te letten. Het dak van een appartementsgebouw behoort immers tot de gemeenschappelijke delen, zodat het ontbreken van dakisolatie ook kan worden doorgerekend aan alle appartementen binnen het gebouw. U hebt er als mede-eigenaars bijgevolg alle belang bij dat de dakisolatienorm wordt nageleefd en er tijdig verholpen wordt aan eventuele inbreuken.

Hoewel er in bepaalde gevallen, namelijk wanneer u een bewijs van voldoende energiezuinigheid kan leveren, niet meer wordt gesanctioneerd, is toch voorzichtigheid geboden. Oudere woningen en huizen die elektrisch verwarmd worden kunnen immers een hoge(re) EPC waarde hebben. Het is dus van belang om de actuele EPC-waarde van uw woning te kennen.

De nieuwe regeling treedt pas in werking op 1 januari 2021, zodat u nog even tijd heeft om zich goed voor te bereiden op de komende wijzigingen.

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen omtrent het bovenstaande hebben, contacteer ons gerust!