DE KRAAKWET: UITDRIJVING NIET ALLEEN VOOR ONBEWOONDE PANDEN

De wet van 18 oktober 2017 ofwel “Kraakwet” voorziet voortaan in de strafbaarstelling van het kraken van zowel bewoonde als onbewoonde panden. Deze wetswijziging drong zich op in navolging van de Gentse problematiek vorig jaar waarbij twee keer een woning werd gekraakt waarvan de eigenaars beweerden dat ze ‘bewoond’ was. Aangezien er geen wettelijk kader bestond voor bewoonde panden, kon de politie de krakers niet zomaar op straat zetten. De Kraakwet is sinds 16 november 2017 van kracht en intussen reeds meermaals ingeroepen.

Niet enkel werd het kraken van een (on)bewoonde woning, garage of ander onroerend goed strafbaar, de burgerlijke procedure om deze personen uit huis te zetten is verbeterd.

Bewoonde panden

De wijziging van artikel 439 Strafwetboek maakt niet enkel dat het binnendringen in het bewoonde pand, maar ook het bezetten ervan en het erin verblijven zonder toestemming strafbaar is.

Art. 439 Strafwetboek

Met gevangenisstraf van vijftien dagen tot twee jaar en met geldboete van zesentwintig euro tot driehonderd euro wordt gestraft hij die, zonder een bevel van de overheid en buiten de gevallen waarin de wet toelaat in de woning van bijzondere personen tegen hun wil binnen te treden, in een door een ander bewoond huis, appartement, kamer of verblijf, of in de aanhorigheden ervan hetzij binnendringt met behulp van bedreiging of geweld tegen personen, of door middel van braak, inklimming of valse sleutels, hetzij dit goed bezet, hetzij erin verblijft zonder toestemming van de bewoners.

De strafmaat is niet mild: een gevangenisstraf van minimum 15 dagen tot 2 jaar en met een geldboete van 26 euro tot 300 euro, deze geldboetes zijn te vermenigvuldigen met opdeciemen. Deze opdeciemen hebben als doel de geldboetes aan te passen aan de inflatie en worden via bepaalde Programmawetten geactualiseerd. De opdeciemen bedragen op heden zeventig zodat alle bedragen dienen te worden vermenigvuldigd met het cijfer 8. De geldboete bedraagt dus minimaal 208 euro tot maximaal 2.400 euro.

Onbewoonde panden

Sinds de “Kraakwet” is het onrechtmatig binnendringen, bezetten of verblijven zonder toestemming van de eigenaar of huurder in onbewoond pand eveneens strafbaar (art. 442/1 Strafwetboek).

Art. 442/1 Strafwetboek

  • 1 Met gevangenisstraf van acht dagen tot een maand en met geldboete van zesentwintig euro tot honderd euro of met een van die straffen alleen wordt gestraft hij die, zonder een bevel van de overheid hetzij zonder toestemming van een houder van een titel die of een recht dat toegang verschaft tot de betrokken plaats of gebruik van of verblijf in het betrokken goed toestaat en buiten de gevallen waarin de wet het toelaat, op eender welke manier andermans niet bewoonde huis, appartement, kamer of verblijf, of de aanhorigheden ervan of enige andere niet bewoonde ruimte of andermans roerend goed dat al dan niet als verblijf kan dienen, hetzij binnendringt, hetzij bezet, hetzij erin verblijft zonder zelf houder te zijn van voormelde titel of recht.
  • 2 Met gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar en met geldboete van zesentwintig euro tot tweehonderd euro of met een van die straffen alleen wordt gestraft hij die binnen de vastgestelde termijn geen gevolg geeft aan het bevel tot ontruiming bedoeld in artikel 12, § 1, van de wet van 18 oktober 2017 betreffende het onrechtmatig binnendringen in, bezetten van of verblijven in andermans goed of aan de uithuiszetting bedoeld in artikel 1344decies van Gerechtelijk Wetboek.
  • 3 Het in paragraaf 1 bedoelde misdrijf kan alleen worden vervolgd op klacht van een persoon die houder is van een titel of een recht op het betrokken goed.

Bijgevolg wordt het kraken van een onbewoond onroerend goed gestraft met een gevangenisstraf van 8 dagen tot 1 maand en/of geldboete van 26 euro tot 100 euro. Opnieuw zijn de geldboetes te vermenigvuldigen met opdeciemen zodat de geldboete minimum 208 euro tot 800 euro bedraagt.

Het gaat hier om een klachtmisdrijf (§3) wat betekent dat de eigenaar of huurder voorafgaand een klacht bij de politie dient neer te leggen vooraleer parket en politie kunnen overgaan tot een onderzoek. Daarenboven kan worden verzocht tot afgifte van een bevel tot ontruiming. Tegen deze beslissing is beroep mogelijk bij de vrederechter door elkeen die van mening is dat zijn rechten daardoor worden geschaad. Ondertussen wordt het OCMW ingelicht zodat zij desgevallend tussenkomst kunnen verlenen om de krakers op te vangen in een legale woonst.

De krakers beschikken over een termijn van 8 dagen om het pand te verlaten. Artikel 442/1, paragraaf 2 van het Strafwetboek heeft een zwaardere bestraffing voorzien wanneer men zich opnieuw schuldig maakt aan het kraken van het pand met een gevangenisstraf van 8 dagen tot 1 jaar en/of een geldboete van 26 euro tot 200 euro (rekening houdend met de opdeciemen: 208 euro tot 1.600 euro).

 

Burgerlijke procedure

Voordien was de burgerlijke procedure veel omslachtiger om de krakers uit huis te zetten: de eigenaar moest een procedure in kortgeding voor de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg inleiden waarbij een voorlopige maatregel werd uitgesproken in afwachting van de beoordeling ten gronde. Daarenboven moest de eigenaar de nodige urgentie aantonen, wat in de vernieuwde procedure niet meer vereist is. Er zal ook meteen worden geoordeeld over de grond van de zaak.

Op grond van artikel 1344octies Gerechtelijk Wetboek kan een procedure voor de vrederechter worden ingeleid met een verzoekschrift op tegenspraak. Evenwel is een dagvaarding ook mogelijk dan wel een eenzijdig verzoekschrift in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld wanneer men er niet in slaagt om de identiteit van de krakers te achterhalen. De procedure wordt ingeleid voor de vrederechter van de plaats van het gekraakte (on)bewoonde pand.

Vervolgens worden partijen opgeroepen om binnen de acht dagen na inschrijving op de rol te verschijnen dan wel binnen de twee dagen ingevolge een eenzijdig verzoekschrift. Indien de vrederechter beslist tot een  vonnis tot uithuiszetting dan kan vanaf de achtste dag volgend op de betekening van het vonnis ten uitvoer worden gelegd. Echter is het mogelijk dat de vrederechter een langere termijn gemotiveerd toekent.

Speyk.Advocaten staat in elk geval klaar om u met raad en daad bij te staan indien u wordt geconfronteerd met een van deze situaties. Aarzel dan ook niet om ons te contacteren.