DE OUDERSCHAPSREGELING VOOR UW KIND: WAT MAG U NIET VERGETEN?

U bent de vader of moeder van een kind. U bent gehuwd, wettelijk samenwonend of feitelijk samenwonend, maar wordt geconfronteerd met het einde van de relatie met uw partner. De (echt)scheiding, de vereffening en verdeling van uw goederen en vermogen dringen zich op, maar wat nu met uw kinderen? Jullie blijven namelijk samen ouders van jullie kind… 

  • Belang

Als een relatie wordt verbroken is het belangrijk te beseffen dat jullie als ex partners zeker niet de enigen zijn die onder die breuk lijden, nu de kinderen vaak de belangrijkste slachtoffers zijn van de relatiebreuk.

Het is dan ook belangrijk om zo snel mogelijk tot een goede regeling te komen voor uw kinderen, die op die manier wat rust kunnen vinden in plaats van (zoals jammer genoeg teveel gebeurt) een speelbal te worden in de strijd tussen de ouders.

  • Ouderschapsovereenkomst of -regeling

Dergelijke overeenkomst wordt de ouderschapsovereenkomst of de ouderschapsregeling genoemd al naargelang of u tot een overeenkomst komt met uw ex-partner, dan wel of de regeling moet worden opgelegd door de Familierechtbank.

Een ouderschapsovereenkomst maakt sowieso onderdeel uit van de ruimere regelingen bij een echtscheiding door onderlinge toestemming, maar u kunt diezelfde overeenkomst ook sluiten na de beëindiging van uw relatie op één van de andere wijzen (via een echtscheiding omwille van de onherstelbare ontwrichting van het huwelijk of bij de beëindiging van de wettelijke of feitelijke samenwoning) waarbij de overeenkomst nadien al dan niet bekrachtigd kan worden door de Familierechtbank.

Of u nu tot een overeenkomst komt of niet, het is voor alles belangrijk te weten waarover een akkoord moet worden bereikt.

  • inhoud en kansen

Wat maakt onderdeel uit van de ouderschapsregeling en op welke vragen dient u een antwoord te formuleren? Wat mag u zeker niet vergeten?

Allereerst zult u dienen te beslissen of u als ouders van uw kinderen verder gezamenlijk, dan wel één van de twee exclusief, het ouderlijk gezag zult uitoefenen over uw kinderen. Dit is hoe en wie de beslissingen omtrent de opvoeding, de school, de studierichting, de vrijetijdsbesteding, enzovoort neemt betreffende uw kind.

Verder zal evenzeer een antwoord gevonden moeten worden op de vraag op wiens adres de kinderen zullen worden ingeschreven in de bevolkingsregisters, wie het fiscaal voordeel (de verhoging van de belastingvrije som in de personenbelasting) toekomt en wie de sociale toelagen (niet alleen kinderbijslag, maar ook bv. studietoelagen) zal ontvangen.

Allerbelangrijkst in de ouderschapsregeling zal natuurlijk de regeling omtrent het verblijf van de kinderen zijn. Het ‘gelijkmatig verdeeld verblijf’, in de volksmond beter bekend als co-ouderschap of week/week, is het principe, maar er zijn ontelbare afwijkende mogelijkheden (bv. een weekend om de veertien dagen of een 9/5 regeling).

U zult in dat kader evenwel moeten nadenken over hoe de wissel van het verblijf zal verlopen, hoe het verblijf zal plaatsvinden in de vakantieperiodes, wat bij schoolvrije dagen?, hoe worden feestdagen verdeeld?, en een antwoord moeten vinden op tientallen andere vragen. Wij kunnen u bijstaan om elke spreekwoordelijke steen om te draaien en u met kennis van zaken over alle aspecten te laten beslissen.

Tot slot rest er nog de financiële kant van de zaak. Heeft iemand van jullie twee recht op een onderhoudsbijdrage voor de kinderen? Zo ja, welk bedrag is dan redelijk?

Wat met de buitengewone kosten die het verblijf overstijgen, zoals de buitengewone medische en schoolkosten en de buitengewone kosten voor vrijetijdsbesteding van de kinderen?

Wordt beter met een kindrekening gewerkt?

Ook hier kunnen we u passend adviseren en bijstaan om tot een verantwoorde regeling te komen, waarbij vaak zeer veel kansen open liggen om door een duidelijk transparante een eenvoudige regeling, met wederzijdse toegevingen tot een oplossing te komen in ieders belang, maar vooral in het belang van de kinderen.

  • Voor alles: belang van de kinderen 

Niet onbelangrijk daarbij is dat, mocht geen akkoord worden bereikt, het centrale criterium waarmee de Rechtbank rekening zal houden bij een eventuele beslissing het belang van de kinderen zal zijn.  De Rechtbank zal in sommige gevallen enkel maar knopen kunnen doorhakken, waarbij soms beide ouders niet zullen krijgen waarop ze verhoopten. Vandaar het grote belang om tijdig te overleggen en soms beiden wat water in de wijn te doen om zelf een evenwichtige regeling voor de kinderen uit te werken.

Er komt in elk geval veel meer kijken bij een ouderschapsovereenkomst of -regeling dan u op het eerste zicht zou denken. Om zeker niets te vergeten en om met kennis van zaken te beslissen, is het advies en de bijstand van een advocaat uitermate nuttig. Wij adviseren u graag concreet verder en staan u passend bij.