Een huurwaarborg: zelf betalen? Of via het ocmw? Waarom niet via de bank laten voorschieten?

U wenst een huis of appartement te huren als hoofdverblijfplaats, vindt het ideale stekje en bent financieel in staat om de maandelijkse huurprijs te betalen, maar dan wijst de verhuurder u op de verplichting om de huurwaarborg te volstorten.

Dit kan een zware last om dragen uitmaken, zeker bovenop de eerste maand huur. De som van drie of zelfs vier maanden huur ineens betalen kan al snel oplopen.

Voor de verhuurder maakt dit natuurlijk een noodzakelijke zekerheid uit om zich in te dekken tegen de insolvabiliteit van zijn toekomstige huurder bij mogelijke schadegevallen of problemen. Beide partijen zijn aldus gebaat bij een vlotte afhandeling van dit struikelblok.

In dit verband dient gewezen te worden op de verplichting die op Uw bank rust om U via een bankwaarborg uit de nood te helpen, een verplichting die om – vanuit het standpunt van de bank gezien – begrijpelijke redenen vaak doodgezwegen wordt.

Naar aanleiding van de Wet van 27 april 2007 werd de Woninghuurwet (verder: WHW) grondig gewijzigd. Zo werd onder meer artikel 10 WHW gewijzigd, dat betrekking heeft op de huurwaarborg die voor aanvang van de huur dient voldaan te worden.

Hierdoor zijn er op vandaag drie manieren voorzien om de huurwaarborg te voldoen:

Ofwel kiest U ervoor om de huurwaarborg zelf in een geldsom te voldoen. In dat geval bedraagt deze maximaal 2 maand huur ineens, waarbij deze volledig moet worden geregeld door middel van een storting op een geïndividualiseerde rekening op Uw naam als huurder. Doet u dit in schijven, bedraagt de te storten waarborg 3 maand huur.

Ofwel opteert u ervoor hulp in te roepen bij het OCMW, die u –indien u daarvoor in aanmerking komt- hetzij de huurwaarborg zal voorschieten, dan wel een bankgarantie zal verlenen.

Tenslotte bestaat steeds de mogelijkheid om te kiezen voor een bankwaarborg ten belope van maximaal 3 maanden huur, aan te vragen bij uw financiële instelling, die dit -indien is voldaan aan de wettelijke voorwaarden- niet kan weigeren.

Het is vooral die laatste optie die weleens uit het oog verloren lijkt te worden, mede omdat sommige financiële instellingen blijkbaar niet staan te trappelen om deze bankwaarborg te verstrekken en er daarom ook geen publiciteit aan schenken. Uit onderzoek blijkt zelfs dat de helft van de bankkantoren zou weigeren om een bankwaarborg te verstrekken.

Vergis U echter niet, de bank is nochtans wel degelijk verplicht de huurwaarborg van maximaal 3 maanden huur voor te schieten, onder de verbintenis dat U deze binnen de 3 jaar terugbetaalt. In dat geval dient U het bedrag vervolgens via maandelijkse stortingen lopende de huurperiode af te lossen. Opdat deze verplichting op de bank zou rusten moet U er wel een rekening openen en er Uw inkomen of uitkeringen op laten toekomen. Het is daar dat het schoentje wel eens durft te knellen.

Indien de bank weigert een rekening voor U te openen, kan deze ook niet verplicht worden u een bankwaarborg te verstrekken. In het kader van de basisbankdienst is de bank echter ook verplicht om u onder bepaalde voorwaarden een zichtrekening te verstrekken, waardoor zij u bij uitbreiding de bankwaarborg ook niet kan weigeren.

Mocht U als huurder problemen ervaren of als verhuurder met vragen zitten omtrent hoe U Uw huurwaarborg kan bekomen, of in het algemeen verdere informatie wensen omtrent het voorgaande, aarzel dan zeker niet om ons te contacteren.