HET GEWIJZIGD HUWELIJKSVERMOGENSRECHT : WAT MOET U WETEN?

We hadden het met u in vorige blogberichten al enkele keren over het nieuwe erfrecht en de wijzigende bepalingen die op dat vlak in werking traden op 1 september 2018. De wetgever heeft deze zomer echter niet stilgezeten en niet alleen op het vlak van het erfrecht veranderde veel, maar ook op het vlak van het huwelijksvermogensrecht. Bij de Wet van 22 juli 2018 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en diverse andere bepalingen wat het huwelijksvermogensrecht betreft en tot wijziging van de wet van 31 juli 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en tot wijziging van diverse bepalingen ter zake werden enkele belangrijke wijzigingen aangebracht aan het huwelijksvermogensrecht, die evenzeer in werking traden op 1 september 2018, en die we u niet wensen te onthouden.

Dit wist u al

Wanneer partners besluiten te huwen kunnen ze er voor kiezen om al dan niet een huwelijkscontract aan te gaan, waarbij ze een welbepaald huwelijksstelsel aannemen. Doen ze dit niet, dan geldt automatisch het zogenaamd wettelijk stelsel, hetgeen impliceert dat er een stelsel is van gemeenschap van aanwinsten waarbij de beroepsinkomen in het gemeenschappelijk vermogen van de echtgenoten terechtkomen. Bij huwelijkscontract kan echter ook gekozen worden voor een stelsel van scheiding van goederen, of een soort ‘finetuning’ van het wettelijk stelsel. Dit is echter niet nieuw.

Maar wat is er dan nieuw?

  • vennootschap en huwgemeenschap

Een nieuwigheid bij het stelsel van gemeenschap van aanwinsten is dat de professionele autonomie van de echtgenoten versterkt wordt. Een echtgenoot is baas over zijn professionele uitrusting, zijn klanten en de aandelen van zijn vennootschap, maar dit wil aan de andere kant niet zeggen dat de gemeenschap hier geen rechten op heeft. Op het ogenblik dat de gemeenschap zou ophouden te bestaan, heeft ze recht op de waarde van deze professionele elementen op dat ogenblik. Dit betekent dus dat de eigen vennootschap van de ene echtgenoot geen spaarpot voor hem/haar kan betekenen, waar inkomsten kunnen in worden opgepot en waar de andere echtgenoot dan geen rechten op zou hebben. Er geldt voortaan een compensatie voor het verlies van netto-inkomen waar de andere echtgenoot redelijkerwijze recht op zou gehad hebben.

  • vruchtgebruik langstlevende echtgenoot

Nog een andere nieuwigheid is dat de echtgenoten in het huwelijkscontract en dus vooraf kunnen verzaken aan het vruchtgebruik op de gezinswoning als langstlevende echtgenoot in het geval de andere zou overlijden, hetgeen vroeger verboden was.

  • motivatie bij stelsel van scheiding van goederen

In het kader van het stelsel van gemeenschap van goederen zal de notaris voortaan wettelijk verplicht zijn om bij het sluiten van het huwelijkscontract tussen de echtgenoten grondig uit te leggen wat de aan de scheiding van goederen verbonden voor- en nadelen zijn en hij zal de echtgenoten moeten informeren over de optionele clausule tot verrekening van aanwinsten. Zo’n clausule zorgt ervoor dat er effectief een scheiding van goederen is, maar dat op het einde van het huwelijk de aanwinsten toch worden verrekend.

  • correctie bij scheiding van goederen

Tot slot zullen de echtgenoten die kiezen voor het stelsel van scheiding van goederen voortaan ook moeten kiezen voor of tegen een zogenaamde billijkheidscorrectie, wat inhoudt dat – indien ze er voor opteren – de rechtbank in geval van een echtscheiding een compensatie zal kunnen verlenen aan de echtgenoot die onverwacht en onvoorzien ‘achtergesteld’ is geworden door de scheiding van goederen.

Kortom, heel wat wijzigingen en toegevoegde mogelijkheden en clausules inzake uw huwelijksvermogensrecht. Als u echter alles wil weten, is het advies en de bijstand van een advocaat uitermate nuttig. Wij adviseren u graag concreet verder en staan u passend bij.