NIEUWE HUURWETGEVING IN WERKING VANAF 1 SEPTEMBER 2018: EEN VERWITTIGD (VER)HUURDER IS ER TWEE WAARD…

10573927 - house keys and keyring closeup

Op 14 juli 2017 werd het langverwachte voorontwerp van het Vlaams Huurdecreet een eerste keer goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Nu moet het voorontwerp nog voorgelegd worden aan de Raad van State en aan de Vlaamse Raad, waarna het Vlaams Parlement zich finaal zal kunnen uitspreken over de nieuwe huurwetgeving. De nieuwe regelgeving wordt verwacht in werking te treden vanaf 1 september 2018. Maar wat verandert er nu allemaal?

Huurwaarborg opgetrokken van 2 tot 3 maand

Bedoeling van de wetgever was om met de nieuwe regelgeving tegemoet te komen aan de noden van zowel de verhuurders als de huurders. Enerzijds door meer betaalzekerheid te bieden aan de verhuurders en anderzijds door het concept van een renteloze anonieme huurwaarborglening in te voeren waarmee sociaal zwakkere huurders aan deze wettelijke verplichting kunnen tegemoet komen.

Uitzondering echter zijn de specifieke regels voor studentenhuisvesting die hier uitdrukkelijk van afwijken en waarbij onder meer bepaald wordt dat de huurwaarborg beperkt blijft tot 2 maand huur.

Nieuw is thans ook dat de verhuurder na het beëindigen van de huurovereenkomst maar 1 jaar de tijd heeft om de vrijgave van de huurwaarborg in zijn voordeel te bekomen. Deze verandering werd ingevoerd om te vermijden dat verhuurders deze gelden onnodig lang zouden blokkeren. Tijdig handelen is dus ook de boodschap.


Niet langer onbeperkt persoonlijke informatie opvragen bij kandidaat-huurders

De wetgever voorziet in de nieuwe regelgeving thans expliciet dat een verhuurder slechts die informatie mag opvragen die noodzakelijk is om na te gaan of de kandidaat-huurder aan zijn huurdersverplichtingen zal kunnen voldoen.

Hiermee wou de wetgever tegemoet komen aan het feit dat sommige verhuurders wel heel erg ver gaan in hun screening van de kandidaat-huurders. Wat hier dan precies onder valt blijft echter niet geheel duidelijk en zal mi. nog voor discussie kunnen zorgen in de praktijk.


Nieuwe opzegmodaliteiten bij huurcontracten van korte duur

Op heden kunnen huurders hun kortlopend huurcontract niet eenzijdig vroegtijdig opzeggen. Hier brengt de nieuwe huurwetgeving verandering in door nu toch te voorzien in een opzegmogelijkheid mits inachtneming van een opzeggingstermijn van 3 maanden en een opzegvergoeding die kan oplopen van een halve maand huur tot anderhalve maand huur naargelang het contract door de opzeg eindigt in het eerste, tweede of derde jaar van de huur.

De wetgever heeft hiermee willen inspelen op het feit dat op vandaag meer dan de helft van alle lopende huurcontracten van korte duur zijn.

Bovendien werden nog tal van andere aanpassingen doorgevoerd, gaande van bijkomende formaliteiten die in acht dienen te worden genomen bij onder meer een procedure vervroegde uithuiszetting tot belangrijke wijzigingen in de concrete opzegmodaliteiten bij lange termijn contracten.

Gelet op deze nieuwe wettelijke verplichtingen met verregaande gevolgen voor zowel huurder als verhuurder, waarvan voornoemde wijzigingen slechts het topje van de ijsberg uitmaken, is het dan ook van cruciaal belang om als (ver)huurder volledig geïnformeerd te zijn met oog op 1 september 2018.

We zullen u in de nabije toekomst ook verder toelichten over enkele deelaspecten van deze wetgeving.

Speyk.Advocaten staat uiteraard steeds klaar om u met raad en daad bij te staan als u intussen reeds vragen zou hebben. Aarzel dan ook niet om ons nu reeds te contacteren, ook indien u vragen hebt bij de bestaande reglementering. Men zegt niet voor niets: “Een verwittigd man (of vrouw)…”

Intussen is de inwerkingtreding van het woninghuurdecreet uitgesteld tot ten vroegste 1 januari 2019: zie hieromtrent ook onze blog van 3 september 2018.