NIEUWE “KRAKERSWET” IN WERKING: DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN TOEGELICHT

37323357 - broken window with focus to window

De wet van 18 oktober 2017 omtrent het onrechtmatig binnendringen in, bezetten van of verblijven in andermans goed verscheen op maandag 6 november in het Belgisch Staatsblad en is sedert donderdag 17/11/17 effectief in werking getreden. De nieuwe “Krakerswet” is dus een feit. Maar wat moeten we hierover weten?

Voorwaarde van “geweld” bij het overdag kraken van bewoonde panden valt weg

Vroeger voorzag artikel 439 Sw. in een strafbepaling voor woonstschennis of huisvredebreuk van (tijdelijk of permanent) bewoonde panden op voorwaarde dat, indien het feiten betrof die overdag hadden plaatsgevonden, deze bepaling enkel ingeroepen kon worden indien de woonstschennis of huisvredebreuk had plaatsgevonden door middel van bedreiging, geweld, braak, inklimming of valse sleutels. Voor feiten die zich ’s nachts hadden afgespeeld stelde deze bijkomende voorwaarde zich niet.

Met de nieuwe Krakerswet werd deze voorwaarde weggewerkt door uitdrukkelijk toe te voegen dat ook het ‘bezetten van, of verblijven in een goed zonder toestemming van de bewoners’ strafbaar is.

Bijgevolg is dus niet langer vereist dat er een gewelddadige component aan te pas komt vooraleer men de bescherming van artikel 439 Sw. kan inroepen.

Procedure tot uithuiszetting via de Vrederechter

Door toevoeging van artikel 1344octies Ger.W. ev. voorziet de wetgever thans een nieuwe vorm van rechtspleging waarbij de eigenaar of huurder van het gekraakte goed via een verzoekschrift op tegenspraak, dan wel een eenzijdig verzoekschrift een procedure tot uithuiszetting kan indienen.

De partijen zullen in dat geval binnen een termijn van 8 dagen, respectievelijk 2 dagen worden opgeroepen voor de Vrederechter.

Op de (inleidende) zitting kan het zijn dat de zaak onmiddellijk behandeld kan worden, dan wel dat er conclusietermijnen afgesproken worden. In het slechtste geval kan het echter weken duren vooraleer de Vrederechter uitspraak doet. Bovendien is de uitdrijving in de meeste gevallen maar mogelijk vanaf de 8e dag na betekening van het vonnis zodat de meerwaarde van deze procedure soms ver te zoeken zal zijn.

Het kraken van onbewoonde panden nu ook strafbaar

Kraken wordt algemeen strafbaar door de toevoeging van artikel 442/1 Sw. Krakers kunnen niet zomaar meer ongestraft overgaan tot het ‘op eender welke manier binnendringen van, bezetten van of verblijven in andermans niet bewoonde panden zonder toestemming van de eigenaar/huurder in kwestie en zonder houder te zijn van een recht of titel’.

Voor het kraken van onbewoonde panden kunnen de straffen oplopen van 8 dagen tot 1 maand gevangenisstraf en/of een geldboete van 26 euro tot 100 euro.

De wetgever heeft daarbij voorzien dat het kraken van onbewoonde panden een klachtmisdrijf is, zodat pas kan worden optreden nadat de eigenaar of huurder klacht heeft neergelegd bij de politie.

Bovendien dient opgemerkt dat de definitie van een onbewoond goed beduidend ruimer is omschreven dan de definitie van een bewoond goed. Het betreft immers ook alle niet-bewoonde ruimtes of roerende goederen die al dan niet als verblijf dienst zouden kunnen doen. Of dit echter een goede zaak is zal de praktijk echter nog moeten uitwijzen.

Niet onbelangrijk wat het kraken van onbewoonde panden betreft is tot slot nog dat de wetgever expliciet willen voorzien in een extra bescherming van de eigenaar en huurder in die zin dat de procureur des konings op verzoek van ‘de houder van een recht of titel’ de ontruiming van het onbewoonde pand kan bevelen. De kraker in kwestie beschikt in dat geval wel over een termijn van 8 dagen waarbinnen hoger beroep ingesteld kan worden bij de Vrederechter, met eventuele vertragingen en mogelijke kosten tot gevolg.

In het licht van deze nieuwe wijzigingen is het in elk geval aangewezen voorbereid te zijn en tijdig stappen te nemen wanneer men geconfronteerd wordt met krakers. Wij adviseren u graag concreet verder en staan u passend bij.