Uw familiebanden brengen ook vermogensrechtelijke gevolgen met zich mee. Zowel bij een overlijden in de familie, als bij het smeden van nieuwe familiebanden doen zich vaak essentiële vermogensverschuivingen voor.

U bent best goed geïnformeerd zodat met kennis van zaken nuttige beslissingen kunnen worden genomen. Uw doelstellingen zijn immers niet steeds gelijklopend met deze die voortvloeien uit de algemene wettelijke regelingen, die vaak enkel van toepassing zijn omdat u geen afwijkende regeling heeft uitgewerkt.

We luisteren graag naar uw wensen en kijken met u mee op welke wijze u via een degelijke vermogensstrategie en –planning de nodige zekerheid en rust voor u en uw naasten kunt inbouwen, dit eventueel in overleg met uw bestaande partners en adviseurs.  Komt het uiteindelijk tot een procedure strijden we graag voor uw belangen.

 

 

Opbouw en structuur

Bij het evenwichtig structureren van uw vermogen komt u al snel bij enkele keuzes met verregaande juridische gevolgen. Kiest u ervoor dat pand in persoonlijke naam aan te kopen, of via vennootschap, met de bedoeling dit later naar u te laten terugkeren? Kan u dit al veilig voorbereiden?

Koopt u al meteen iets aan op naam van de kinderen of wacht u ermee tot ze meerderjarig zijn? Schenkt u dan beter geld of wordt gewerkt met schenkingen en bv. een gesplitste aankoop waarbij uw kinderen de naakte eigendom en u het vruchtgebruik verwerft? Zijn er (fiscale) valkuilen? Is uw schenking herroepbaar als er iets zou mislopen? Wat als u door een tegenslag zelf onvoldoende middelen zou hebben?

Dergelijke belangrijke beslissingen genieten bij voorkeur een gedegen juridische ondersteuning, die we graag voor u verzorgen.

Impact relaties

U staat op het punt zich te verbinden in “goede en kwade tijden”, maar zou graag weten wat dat op juridisch vlak betekent voor uw opgebouwde en nog op te bouwen vermogen.

Huwelijk of samenwonen? Kies ik voor het wettelijk stelsel of een regeling op maat met een huwelijkscontract? Wat is eigen, wat gemeenschappelijk? U wil bijvoorbeeld uw woning inbrengen in de gemeenschap maar kosteloos recupereren mocht het toch tot een echtscheiding komen, terwijl het bij een overlijden bij voorkeur zoveel als mogelijk naar uw echtgeno(o)t(e) zou moeten gaan.

Maar ook vragen in de rand daarvan kunnen belangrijk zijn. Brengt u best uw beroepsactiviteiten in een vennootschap in om eventuele gevolgen voor het gezin te beperken? Hoe beschermen we best de gezinswoning?

Nuttige vragen om tijdig bij stil te staan. De eventuele keuzes zullen ook uitermate relevant blijken mocht het nadien toch tot een breuk komen en in het kader van de vereffening-verdeling van de (huw)gemeenschap standpunt moet worden ingenomen in procedures voor de rechtbank of bij de notaris. Ook hierin maken wij graag voor u het verschil.

Erfrecht

Als voorzienige persoon wenst u in de mate van de mogelijke een oplossing te voorzien voor het ogenblik dat u er niet meer zal zijn. Daarbij hoopt u de fiscale last ervan te kunnen beperkten tot het wettelijk minimum, en anderzijds een evenwichtige regeling uit te werken op maat van uw situatie.

Wat is de wettelijke regeling en hoe kan u ervan afwijken? Wenst u een generatie over te slaan, een familiebedrijf samen te houden of één van de kinderen meer laten erven? Wenst u uw overlevende partner te beschermen tegen uw kinderen of net omgekeerd? Of wenst u dat uw overlevende partner zelf kan kiezen wat hij/zij erft, afhankelijk van de feitelijke en fiscale situatie op dat ogenblik?

Is de in het verleden opgemaakte regeling vandaag nog accuraat na een gewijzigde situatie of ten gevolge van de steeds sneller wijzigende rekening houdend met constante fiscale en juridische realiteit?

Of wenst u daar helemaal op vooruit te lopen via vroegere schenkingen of het uitwerken van een alternatieve regeling ruim voor het overlijden, maar wenst u daarbij nog bepaalde veiligheidsmechanismes in te bouwen?

Een tijdig advies kan ook hier wonderen doen en veel uitsparen, terwijl we ook in geval het tot een procedure komt nuttige bijstand kunnen verlenen in de procedure vereffening-verdeling voor de rechtbank en notaris.