SCHENKINGEN AAN DE KINDEREN ONDER VOORBEHOUD VAN VRUCHTGEBRUIK – RECHTEN VAN DE LANGSTLEVENDE ECHTGENO(O)T(E)

Met het nieuwe erfrecht dat op 1 september 2018 in werking is getreden, vond ook een belangrijke wijziging plaats voor de schenkingen die u als (gehuwde) ouder aan uw kinderen doorvoerde onder voorbehoud van vruchtgebruik en de rechten van de langstlevende echtgeno(o)t(e) bij uw overlijden om dit  vruchtgebruik verder te zetten.

  • Waarover gaat dit precies?

Een schenking onder voorbehoud van vruchtgebruik kan er bijvoorbeeld in bestaan dat u een onroerend goed zoals een woning of appartement, dat u zelf geërfd hebt van uw ouders, op uw beurt aan uw kinderen schenkt, maar daarbij bepaalt dat de de vruchten ervan, (de huurinkomsten die u genereert door de verhuur van dit onroerend goed) u bij leven nog toekomen. De kinderen zijn ondertussen enkel blote eigenaar. Hetzelfde kan ook toegepast worden op bijvoorbeeld een effectenportefeuille.

Door de inkomsten die jullie, ondanks het feit dat de goederen aan de kinderen zijn geschonken,  als echtgenoten hieruit genieten, kunnen jullie een bepaalde levensstandaard behouden. Maar wat als de schenkende echtgenoot komt te overlijden en de kinderen in principe volle eigenaar worden van de geschonken goederen? Zal u dan nog in staat zijn dezelfde levensstandaard aan te houden?

  • wat is veranderd?

De wetgever heeft hier een mouw aan willen passen door via de nieuwe erfwet die op 1 september 2018 in werking is getreden, én die ook alleen geldt voor schenkingen vanaf die datum, de langstlevende echtgenoot in dat geval beter te beschermen. U zal namelijk in geval van overlijden van uw echtgeno(o)t(e), die de schenking aan de kinderen onder voorbehoud van vruchtgebruik deed, dit vruchtgebruik kunnen voorzetten na zijn overlijden. Dit gebeurt zelfs zonder dat dit specifiek werd voorzien in het contract, nu het principe voortaan rechtstreeks uit de wet zelf voortvloeit.

De langstlevende echtgeno(o)te beschikt zo over meer zekerheid om zijn/haar levensstandaard zoals tijdens het leven samen met de partner te kunnen aanhouden. De keerzijde van de medaille is uiteraard dat de kinderen langer zullen moeten wachten tot zij volle eigenaar zullen worden van de geschonken goederen, d.i. tot na het overlijden van de langstlevende echtgeno(o)t(e).

  • voorwaarden en gevolgen

Om van dit voordeel van het voortgezet vruchtgebruik te kunnen genieten zal de schenking evenwel aan enkele voorwaarden moeten voldoen. Het voorbehoud van vruchtgebruik zal uiteraard bepaald moeten zijn bij de schenking én ook uitgeoefend moeten worden tot aan het overlijden, de schenking zal tijdens het huwelijk moeten plaatsvinden en het mag de langstlevende echtgenoot ook niet ontnomen zijn.

  • Waarom is dit van belang?

Gelet op de voorwaarden en de specifieke modaliteiten zal het niet altijd even evident zijn om beroep te kunnen doen op het voortgezet vruchtgebruik. Of misschien is dit in het kader van uw erfenisplanning, en de bescherming van uw kinderen eerder een ongewenst resultaat, en verkiest u een andere regeling uit te werken?

Wij adviseren u graag concreet verder en staan u passend bij.