Zelfstandige, bescherm uw gezinswoning!

16488666 - home insurance concept isolated over white

Het ondernemerschap is niet zonder risico’s. De bescherming van uw privévermogen is daarom van cruciaal belang. Is uw privévermogen voldoende beschermd tegen professionele schuldeisers? En wat met uw gezinswoning? Onder bepaalde voorwaarden (vervat in artikel 72 e.v. van de Wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen) is uw gezinswoning beschermd tegen beslag door professionele schuldeisers. We overlopen even de belangrijkste voorwaarden en elementen van die bescherming.

Wie kan van de bescherming van de gezinswoning genieten?

Elke persoon die een zelfstandige activiteit uitoefent:

  • in hoofdberoep of in bijberoep
  • als eenmanszaak of
  • via een vennootschap onder firma (VOF)
  • via een gewone commanditaire vennootschap (GCV) of
  • via een coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid (CVOA).

Ook de zaakvoerder of bestuurder van een vennootschap of de gepensioneerde die nog een zelfstandige activiteit uitoefent kunnen genieten van de bescherming.

Wat wordt er precies beschermd?

De bescherming geldt met betrekking tot:

  • zakelijke rechten zoals bijvoorbeeld eigendom of vruchtgebruik (en dus niet: louter gebruiksrecht of een recht van bewoning);
  • op een onroerend goed;
  • dat door de zelfstandige als hoofdverblijfplaats wordt gebruikt.

Bovendien moet de gezinswoning toebehoren aan u als natuurlijke persoon. Heeft u uw woning ingebracht in een vennootschap? Dan komt die niet in aanmerking voor de bescherming.

Voor woningen met gemengd gebruik (privé en professioneel) gelden specifieke regels. Van zodra de oppervlakte van het beroepsgedeelte meer dan 30% uitmaakt van de totale oppervlakte kunnen enkel de rechten op het privégedeelte niet vatbaar voor beslag worden verklaard (mits het vooraf opstellen van statuten van mede-eigendom). Zeker iets om rekening mee te houden mocht u nog bouwplannen hebben in de toekomst.

Waartegen wordt u beschermd?

Schuldeisers kunnen uw woning niet in beslag nemen om hun vordering te recupereren. Let wel: deze onbeslagbaarheid geldt enkel met betrekking tot schulden die zijn ontstaan in het kader van de zelfstandige beroepsactiviteit. Privéschulden, gemengde schulden, schulden uit een misdrijf,… zijn uitgesloten.

Tenslotte nog dit: de bescherming gebeurt niet automatisch! Om de bovenvermelde bescherming van uw gezinswoning te verkrijgen, moet u bij uw notaris een verklaring van onvatbaarheid voor beslag afleggen. De immuniteit geldt enkel ten aanzien van schulden die zijn ontstaan nadat er een verklaring van onvatbaarheid voor beslag is afgelegd en nadat deze verklaring is ingeschreven in een register op het kantoor van de hypotheekbewaarder.

Meer vragen over de bescherming van uw gezinswoning of andere onderdelen van uw patrimonium? Contacteer ons!